تالار زبانشناس

ترجمه این قسمت چی میشه؟

It’s a matter of specificity. What do you want is too imprecise to produce a meaningful and actionable answer. Forget about it

فک میکنم این درس کلا برام نامفهمومه :expressionless::neutral_face::expressionless:
ترجمه این قسمت چی میشه؟:sweat_smile:

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هیجان»)

1 Likes

این مسئله مربوط به دقت و صراحت (هدف/خواسته شما) میشود. چیزی که شما میخواهید خیلی غیر دقیق است که بتواند پاسخ های با معنی و عملیاتی ایجاد کند. فراموشش کنید.

4 Likes

ممنون استاد :tulip::tulip:


1 Likes