تالار زبانشناس

He wouldn't cut the bone

مگه would معنی توانستن هم میده؟
اینجا گفته اون نتونست استخون رو ببره
نتونست نداره
بایدد اینجوری معنی میشد
اون نمیخواست استخان را ببره . اون میخواست استخان را بشکنه.

کلمه Would گذشته will هست و نشان دهنده زمان اینده در گذشته هست البته یکی از کار بردهاش که اینجا استفاده شده

2 Likes

مفهوم جمله اینطوری میشه که:
او استخوان را نبرید، او استخوان را شکست.

توضیح زیر رو در مورد کاربرد would not بخونین :

Would not:

a) used to say that someone [refused] to do something

He wouldn’t give us any money.

b) used to say that something did not happen, even though someone was trying to make it happen

The door wouldn’t open, no matter how hard she pushed.

4 Likes

یعنی کاری که میخوا د انجام‌بده ولی هنوز انجام نداده دیگه

1 Likes

اینده در گذشته نیست یعنی؟
اون یه فکری کرد
فکر کرش این بود که استخان و نبره استخان و بشکنه

1 Likes

این توضیح رو بخونین، شفاف تره :

When would not is used to talk about something that happened in the past, it means that someone refused to do something. They just would not believe what we told them. I asked him to come with me, but he wouldn’t .

Would is sometimes used in stories to talk about someone’s thoughts about the future.

3 Likes