تالار زبانشناس

سریع خواندن

سعی کنید زیاد گوش بدید کم کم عادت میکنید
ترجمه داستانو هم سعی کنید فقط یکبار بخونید.بیشتر به گوش دادن تمرکز کنید

1 Likes