تالار زبانشناس

As if و like تفاوت

  • it was as if a giant was shaking my house;

  • it was like a bomb had exploded;

  • it was like a train very close to the house;

  • it was as if someone had hit the house;

  • it was like a plane had crashed;

  • it was like a heavy lorry passing the house;

  • it was as if a train was going under the house;

  • it was like there was a big animal on the roof.

چرا در بعضی از این جمله ها like و در بعضی as if بکار برده شده؟تفاوتشان چیه

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Market Rasen Earthquake» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

این مطلب رو بخونین:

3 Likes