تالار زبانشناس

چک کردن اکسنت

اضافه کردن قسمتی که بتوان از روی متن های انگلیسی خواند و بررسی شود که اکسنت درست هست یا خیر

1 Likes