چک کردن اکسنت

چک کردن اکسنت
0

#1

اضافه کردن قسمتی که بتوان از روی متن های انگلیسی خواند و بررسی شود که اکسنت درست هست یا خیر