کلمه Ask در اینجا یعنی خواهش کردن ، خواستن پس چرا s جمع گرفته ؟؟؟

کلمه Ask در اینجا یعنی خواهش کردن ، خواستن پس چرا s جمع گرفته ؟؟؟
0

#1

هملت

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

He asks the actors to change their play
S سوم شخص گرفته