تالار زبانشناس

معنی دوعبارت زیر چیست ؟

Finally, can I remind you of two vital football phrases. If Birmingham win on Sunday, you will be“ over the moon”. And if they lose, you will be“ sick as a parrot”.
معنی عبارات over the moon و sick as a parrot در فوتبال چی میشه؟:thinking:

======================
این تاپیک مربوط به درس «Why the Blues are biting their nails» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۲»)

1 Likes

اولی یعنی بیش از حد خوشحال شدن

دومیextremely disappointed

2 Likes