تالار زبانشناس

Flew away یعنی چه؟

پرواز به سمت دور میشه

2 Likes