تالار زبانشناس

معنی zoom down و zoom padt

allen zooma past tom laughing .
they zoo down ths street .
اینجا zoo و مخلفاتش به چه معنیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «مسابقه - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «مسابقه»)

2 Likes

با سلام zoom down یعنی به سرعت به سمت پایین
رفتن وzoom pastیعنی به سرعت از کسی یا چیزی گذشتن.در اینجا الن با سرعت زیاد از تام رد شد.(اونو پشت سر گذاشت)

9 Likes