معنی zoom down و zoom padt

معنی zoom down و zoom padt
0.0 0

#1

allen zooma past tom laughing .
they zoo down ths street .
اینجا zoo و مخلفاتش به چه معنیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «مسابقه - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «مسابقه»)