تالار زبانشناس

If you trust me you can take my word for it

معیش چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت خواندن»)

1 Likes

take someone’s word for it. to believe that what someone is saying is true

با توجه به معنی فوق میشه گفت منظور گوینده اینه

اگه منو قبول داری میتونی به حرفهام در این رابطه اعتماد کنی

4 Likes

اگر به من اطمينان داري ميتوني حرف من را در اين مورد قبول كني .

5 Likes