استفاده از him درست میباشد؟

استفاده از him درست میباشد؟
0.0 0

#1

Macbeth sees a knife in front of him

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

بله. هیچ مشکل خاصی در این عبارت مشاهده نمیکنم.