معنی جمله لطفا

معنی جمله لطفا
0

#1

nouns and verbs and the past progressive and the future tense and past perfect progressive and all these grammar terms

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)


#2

اسم ها و افعال و گذشته استمراری و زمان فعل آینده و گذشته کامل استمراری و همه قواعد گرامری