تالار زبانشناس

با سلام چراترجمه نداره؟

با سلام
چرا درسهای داستان کوتاه ترجمه نداره؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمول خوشبختی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «فرمول خوشبختی»)

1 Likes

همشون که ترجمه دارن. گزینه ی “fa” در نوار ابزار درس رو بزنین

1 Likes