تالار زبانشناس

معنی دو جمله زیر

They want advanced material,

I already know the beginning stuff.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «الگو ها»)

1 Likes