تالار زبانشناس

All the other animals watched as the tow swans flew away , این چه نوع ساختار گرامری هست و اینکه )as the tow swans) چی هست ؟ friends forever