تالار زبانشناس

Carpal tunnel syndrome

نشانگان مجرای مچ دستی یا سندرم تونل کارپ (بهانگلیسی: Carpal tunnel syndrome) شایعتریننوروپاتی به دام افتادن عصب می‌باشد که در نتیجه فشردگی عصب میانی در ناحیه تونل کارپال ایجاد می‌شود.
(دیکته این لغت تخصصی به اشتباه در متن carpel درج شده است. )

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قواعد را بشکن»)

3 Likes