تالار زبانشناس

لطفا ترجمه کنید

So what happened is this experience touched, interacted with, my global belief “I’m not a good language learner” or “I’m a poor language learner” and then these experiences which were kind of difficult.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هویت»)

2 Likes

سلام شبتون بخیرو شادی :tulip::cherry_blossom::bouquet::rosette::rosette::rose::hibiscus::sunflower::blossom:برداشت شخصی از متن :point_down::point_down::point_down:

بنابراین چه اتفاقی افتاده است که این تجربه ، باور جهانی من “من یک زبان آموز خوب نیستم” یا “من یک زبان آموز ضعیف هستم” را حس کرده و در تعامل با این تجربه قرار داده ام ، و سپس این تجربه ها به نوعی سختی بوده است.