تالار زبانشناس

معنی کلمه ذیل

the pinetum

======================
این تاپیک مربوط به درس «My school and class by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۴»)

1 Likes

مزرعه کاج / جنگل کاج

1 Likes