معنی کلمه ذیل

معنی کلمه ذیل
0

#1

the pinetum

======================
این تاپیک مربوط به درس «My school and class by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۴»)


#2

مزرعه کاج / جنگل کاج