تالار زبانشناس

افزودن فعل came back

در متن درس پاراگراف اول قسمتی که میگjه سربازی که تازه از جنگ برگشته بود ،بنظر شما یک فعلcame back نمیخواد؟

این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

میشه اینجوری بررسیش کرد. عبارت داخل [] حذف شده

She’s in love with Claudio [who has come] home from the war.

1 Likes