تالار زبانشناس

معنی این جمله چیست؟ you try to find the solution through brute mental strength

معنی این جمله چیست؟
you try to find the solution through brute mental strength

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «فلسفه ی تائو»)

1 Likes

شما تلاش کردید که راه حل را از طریق نیروی ذهنی خشن پیدا کنید

منظورش اینه شما برای پیدا کردن راه حل به مغزتون حمله می کنید بهش سخت میگیرید.

5 Likes