تالار زبانشناس

As استفاده در جمله بندیها به چه صورته؟

اگر as اول جمله یا وسط جمله بیاد چ تفاوت معنایی با هم دارند

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)