تالار زبانشناس

A paid no minf

ترجمه جمله بالا

======================
این تاپیک مربوط به درس «عنکبوت در موزه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

اگر منظورتون
Paid it no mind
هست
یعنی
آن را مسئله مهمی به حساب نمی آورد

2 Likes