تالار زبانشناس

At the pub.in the pub

At the pub they met some friends who were talking about parachute jumping( or“ skydiving”).

Three months ago, in the pub, jumping out of an aeroplane with a parachute was a great idea.

چرا در دوجمله یکی at the pub و یکی in the pub استفاده شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Kevin gets cold feet» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)

2 Likes

آقای ناصری یه فکری هم به چپ راست شدن حروف فارسی و انگلیسی تو تالار کنید آدم موقع خوندن سردرگم میشه :expressionless:

1 Likes

“at” means you have arrived and standing outside the pub while “in” means you are inside the pub.

همونطور که اینجا گفتم بایستی بین جملات انگلیسی و فارسی یک خط فاصله باشه

الان من نوشتتون رو ادیت کردم و فاصله ی مورد نیاز رو گذاشتم . همونطور که میبینین خود به خود درست شد.

3 Likes