تالار زبانشناس

سایه تعاملی، روخوانی، ارائه داستان و بازگویی داستان

با سلام
هر یک از مراحل سایه تعاملی، روخوانی، ارائه داستان، و بازگویی داستان را برای هر درس چند بار باید انجام داد؟
آیا یک بار کافی است؟

(دیگر بعد یک بار خسته کننده و کسل کننده می شود اما سایه کامل را برای تسلط بیشتر باید چندین بار تمرین کرد.)

1 Likes