معنی واضح جمله

معنی واضح جمله
0

#1

… or in individuals’ minds for that matter…

======================
این تاپیک مربوط به درس «مکالمه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «مکالمات تجاری»، فصل «امنیت شغلی»)