تالار زبانشناس

دیکشنری اصطلاحات

آقای هوگ در کتاب شون تاکید دارن که یک دیکشنری استاندارد و در کنارش یک دیکشنری اصطلاحات تهیه کنیم، برای دیکشنری اصطلاحات چه پیشنهادی دارید؟
با تشکر

2 Likes