تالار زبانشناس

معنی کلمه little bit

little bit moreاین کلمات تقریبا هم معنی هستن چرا کنار هم امدن little bit

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

1 Likes