تالار زبانشناس

چرا بعد از who فعل live بصورت گذشته (lived) اومده؟

The little girl who lived next door to him is also named Laura Buxton.

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «سرنوشت یا شانس؟»)

1 Likes

دختر کوچکی که در خانه کناری او زندگی (می)کرد هم Laura Buxton نامیده می شود.

برای زندگی کردن زمان گذشته استفاده کرده.

3 Likes