تالار زبانشناس

در جمله پایین چرا برای سوم شخص مفر از فعل have استفاده شده است؟

He was one of the few people who have experienced both atomic bombs.

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «سرنوشت یا شانس؟»)

1 Likes

احتمالا اشتباه تایپی بوده چون Grammarly هم بهش ایراد گرفت

1 Likes

فاعل اون فعل،
A few people
هست.
نه he

3 Likes

در ساختار ( اسم جمع + one of the) فعل بعد از اون به
صورت جمع هست.

one of the girls who are learning English was born in Iran.

همان طور که در جمله دیده میشود بعد از who فعل جمع بکار رفته چون مرجعش جمع هست ولی در ادامه فعل مفرد به one ارجاع داده میشود.
به همین دلیل فعل have در جمله اصلی درست هست

7 Likes