معنی این جمله چیه؟ It is the sin of greed that has delivered us over into the power of the machine

معنی این جمله چیه؟ It is the sin of greed that has delivered us over into the power of the machine
0

#1

معنی این جمله چیه؟
It is the sin of greed that has delivered us over into the power of the machine.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی»)


#2

این گناه حرص و طمع ماست که ما را به سمت قدرت ماشینی سوق داده است.


#3

Over into" به سمت" معنی میشه؟


#4

نه over into با هم نیستند. در واقع یه غلط نگارشی در اینجا وجود داره.

باید بین over و into ویرگول قرار بگیره.

در واقع deliver over با همه که به مفهوم تغییر، یا تبدیل یا انتقاله

https://www.merriam-webster.com/dictionary/deliver%20over%20to