تالار زبانشناس

انتخاب نوع تکنیک سایه

سلام برای شروع تکنیک سایه اول از کدا تکنیک شروع کنیم گزینشی یا فعال

======================
این تاپیک مربوط به درس «زندگی یا مرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

همیشه از مرحله ای شروع کنین که براتون ساده تر هست. تا بهتر یاد بگیرین.

2 Likes