تالار زبانشناس

معنی hadlostوtravelldوacross

شما این لغات این جا چی معنی کردین؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

across به معنی از سویی به سوی دیگه رفتن

travelled سفر کرد

و hadlost به معنی گم کرده بود had + lost

3 Likes

had lots هست به معنای زیاد داشت

1 Likes

این شد دو تا کلمه
اگر منظور had lost
خب یعنی گم کرده بود
اگر had lots
یعنی زیاد داشت
حالا کدوم منظوره؟

1 Likes