تالار زبانشناس

They’ve gone off by themselves to some small remote place away from other people to think, to live simply

جمله اول معنیش چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «زندگی در جنگل (فلسفه ی ساده زیستی)»)

1 Likes

آنها با خودشان به جای بسیار دور و کوچکی نسبت به دیگر افراد رفتند که تعمق کنند و ساده زندگی کنند.

2 Likes

آنها با یکدیگر به جای کوچک و پرتی رفتند، (جایی)دور از مردم، برای اندیشیدن، ساده زیستن.

2 Likes

سلام.gone offمعانی متفاوتی دارد.برای غذا goes offیعنی فاسد شده.برای کار یعنی متوقف کردن اینجا یعنی ترک کردن.people به معنی جمعیت ونفوس هست.وگرنه در کوه و جنگل هم مردم هستند ولی با تراکم کمتر.پس معنی سلیس جمله میشود.آنها به تنهایی به مکانی دور افتاده جهت ساده زیستی و تفکر رفتند.البته به این نکته توجه شود که زبان بنده در حد I am a book.است.

1 Likes