تالار زبانشناس

خريد اشتراک

براي ارتقا نرم افزار بايداشتراک يک ساله بخرم اين اشتراک فقط مربوط به همين سطح ابتدايي ميشه يا با خريد اشتراک يک ساله به سطوح بالاتر هم ميشه دسترسي پيدا کرد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

بله تمام منابع و امکانات به کل برای یکسال آزاد میشه

1 Likes