تالار زبانشناس

جمله اول who lost his wife

به نظر من معنی میده. مشکل خاصی نداره.

1 Likes