تالار زبانشناس

Solid method of studying in place

A good student needs to study hard and have a solid method of studying in place

آیا معنی دقیقه؟
دانش آموز خوب بایست سخت مطالعه کند و روش مطالعه استوار قابل استفاده داشته باشد

======================
این تاپیک مربوط به درس «Being a Good Student by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۱»)

2 Likes