تالار زبانشناس

What's the meaning

Mean گاهی معنی بدجنس (ظالم، نامهربون) میده
او خیلی بدجنس است!

1 Likes