تالار زبانشناس

Very next day. He heard a big roar,

فکرکنم این کلمه very اصلا اشتباه تایپ شده درمعنی جمله غریدن با کلمه خیلی آمده که اصلا very نیامده He heard a big roar,ولی درجمله بالا The lion laughed, very hard, کلمه very آمده

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

نه کاملا هم درسته
very next day؛ در اینجا کلمه very برای تاکید اومده، یعنی «درست، روز بعدش» یا «دقیقا، روز بعدش»

8 Likes