تالار زبانشناس

An alternarive to highest

سلام.
در درس listen to English قسمت 4 می توانم به جای کلمه highest از کلمات largest یا most استفاده کنم.
It is the highest number of medals since 1970.

1 Likes

نه، به جمله نمیخوره.

high به مفهوم بالاست ولی large و most به ترتیب به مفهوم های بزرگ و بیشتر هستند.

2 Likes