تالار زبانشناس

معنیش متوجه نمیشم

So it’s actually not costing him more time.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «آهسته بسوزان!»)

1 Likes

بنابراین در واقع او زمان بیشتری را صرف نمی کند.

3 Likes