تالار زبانشناس

معنی عبارت؟

Most people had to make temporary houses out of cloth.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Yukon Gold Rush: Newspapers Said It Was Easy to Get Rich» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

به نظر من معنیش این میشه:
اکثر مردم مجبور بودند خانه های موقتی از پارچه برپا کنند (بسازند).

3 Likes