تالار زبانشناس

Every single day

عبارت every single day به طور دقیق چی معنی می ده ممنون.

2 Likes

اینجا میخواد تاکید کنه که هر روز اون اتفاق میفته

1 Likes

درسته می خواستم مطمئن بشم. سپاسگزارم

2 Likes