تالار زبانشناس

معنی جمله چیست

100 times in a row
متوجه نمیشم چرا گفته شده in a row

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر بینش»)

1 Likes

معنی جمله که میشه صدبار در یک ردیف
مشکل شما معنی بود؟

1 Likes

یا شایدم هر ردیف یکصد بار.
باید جمله کامل یا بخش بزرگتری از متن رو قرار بدین.

1 Likes