تالار زبانشناس

معنی turn a corner onto another shady block

We turned a corner onto another shady block. A street sign read “Cemetery Drive”, and sure enough, a large cemetery rose up in front of us. Granite gravestones rolled along a low hill, which sloped down and then up again onto a large flat stretch, also marked with rows of low grave markers

======================
این تاپیک مربوط به درس «به خانه ارواح خوش آمديد فصل دوم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های گوسبامپس»، فصل «به خانه‌ی ارواح خوش آمدید»)

1 Likes

سلام.
یعنی پیچیدیم توی یک بلوک تاریک دیگه

1 Likes