تالار زبانشناس

منظور از donkey در این درس چیه؟

The Great British Donkey Race

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Great British Donkey Race» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۹»)

1 Likes