تالار زبانشناس

نقص ترجمه دقیقه ۹:۱۹

دقیقه ۹:۱۹ دو جمله ترجمه نشده. از its like a hurricane…

======================
این تاپیک مربوط به درس «سقوط آزاد» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «مگا داستان»، فصل «سقوط آزاد»)

1 Likes