تالار زبانشناس

Translation

you have to question the experiences.take the power away from the experiences.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)

1 Likes

باید تجربیات رو مورد سوال قرار بدی، قدرت رو از تجربیاتت دور کن (بگیر).

فکر میکنم منظورش تجربیات بده.

2 Likes