تالار زبانشناس

In your community, in your family, expose yourself only to sounds and sights that will help you touch the wholesome seeds within you

لطفا ترجمه کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هنر قدرت»)

2 Likes

در جامعه ات، در خانواده ات، فقط خودت را در معرض صداها و منظره هایی قرار بده که به تو کمک خواهند کرد که دانه های سالم درون خودت رو لمس کنی.

با توجه به اینکه آقای هان،نویسنده، از استعاره استفاده کرده و بیان کرده که درون ذهن انسان دانه (بذر) های منفی از جمله خشم و مثبت مثل شادی هست پس برای آب دادن و تغذیه این دانه باید از منابع سالم بهره برد که این منابع محیط پیرامون، افراد و خانواده های ما هستند.

3 Likes