معنی جمله زیر چیست؟

معنی جمله زیر چیست؟
0

#1

he is also running a small bicycle repair shop

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «موفقیت یعنی 99 درصد شکست»)


#2

اینجا run به معنی اداره کردن و مدیریت کردن هست