تالار زبانشناس

معنی جمله ای که did about در آن استفاده شده

He probably felt a lot like Josh and I did about having to pack up and move and never see the old neighborhood again.
کلا do about :point_left: phrase چه معنی ای میدهد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «به خانه ارواح خوش آمديد فصل سوم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های گوسبامپس»، فصل «به خانه‌ی ارواح خوش آمدید»)

1 Likes